« Září 2020 »
Po Út St Čt So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Sledujte nás na FaceBooku


AVZO TSČ ČR, z.s

Kdo jsme…

 • spolek pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany, založený v souladu s občanským zákoníkem  zabezpečující:
  • vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností
  • členům svých pobočných spolků
  • vyhledáváním, výběrem a výchovou talentů
  • organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel
  • získáváním a výchovou trenérů, rozhodčích, instruktorů
  • vytvářením vlastních lektorských sborů
 • jednou ze skupiny spoků schopných řešit komplexně účelné využití volného času,zejména dětí a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti
  • růstu nových úspěšných sportovců
  • rozvoje fyzické zdatnosti
  • omezování kriminality
  • boje proti drogám a návykovým látkám

        Co děláme pro své členy

 • školení pro získání zbrojního průkazu
 • školení pro získání kvalifikace trenéra sportovní střelby
 • školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním zaměřením
 • školení pro získání kvalifikace rozhodčího sportovní střelby
 • školení pro získání oprávnění střeleckého instruktora sportovní střelby

Upozornění:
1.Odvody z členských příspěvků za rok  jsou následující:
   50,00Kč za dospělého člena
   30,00Kč za děti a mládež

2. Při podání do veřejného rejstříku a to jak při podání nového zápisu či změny postupovat
    přesně dle vydaného METODICKÉHO POKYNU.  (viz zpravodaj č.2/2015)

 

Metodický pokyn pro zápis pobočného spolku AVZO TSČ ČR

do spolkového rejstříku

 

I. V souladu s ust. § 11 – 22 a §§ 25 – 29 zák. č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“), musí být ve smyslu § 229 odst. 1. občanského zákoníku každý pobočný spolek AVZO TSČ ČR veden ve spolkovém rejstříku. Pro plnohodnotný zápis pobočného spolku AVZO TSČ ČR do spolkového rejstříku je nutné předsedovi AVZO TSČ ČR, který je jako statutární orgán jedinou oprávněnou osobou podávat návrhy na zápis pobočného spolku ve spolkovém rejstříku, dodat následující dokumenty tak, aby každý pobočný spolek AVZO TSČ ČR splňoval veškeré formální a věcné náležitosti pro jeho právní osobnost (mít právo jednat a vystupovat jménem pobočného spolku AVZO TSČ ČR).

 

Následující dokumenty pro provedení zápisu pobočného spolku AVZO ve spolkovém rejstříku je nutno zaslat k rukám předsedy AVZO TSČ ČR na adresu JUDr. Vítězslav Krabička, Národní třída 4, 695 01 Hodonín.

 

 1. Usnesení z členské schůze

Usnesení musí obsahovat článek, který schvaluje protokol o volbě, zvolení členové musí být uvedeni jmenovitě s uvedením funkce.

Dokument je nutné předložit v originále nebo ověřené kopii.

 

 1. Zápis z členské schůze

Podepsaný předsedou pobočného spolku AVZO TSČ ČR a zapisovatelem. V tomto zápise by mělo být uvedeno usnesení členského schůze, dle kterého byli zvolení jednotliví členové do funkcí (předseda výboru, místopředseda výboru, člen výboru, revizor apod.)

Dokument je nutné předložit v originále nebo ověřené kopii.

 

 1. Prezenční listina

S uvedením jména a příjmení, datum narození, bydliště a podpis člena.

Dokument je nutné předložit v originále nebo ověřené kopii.

 

 1. Protokol o volbě

Vzor volebního protokolu je na našich webových stránkách v Dokumentech a v záložce tiskopisy.

U zvolených funkcionářů je nutné uvádět rodné číslo , adresa bydliště musí souhlasit se zápisem adresy v katastru nemovitostí (zejména je nutno uvádět správné č. p.)

Protokol musí být podepsán volební komisí a rovněž se předkládá v originále či ověřené kopii.

 

 1. Čestné prohlášení

      Vzor čestného prohlášení je rovněž na našich webových stránkách v Dokumentech a v záložce 

       tiskopisy. Písmeno „f“ je nutné upravit dle konkrétní funkce, do které byla osoba zvolena, u písmene 

 „e“ v názvu pobočného spolku je nutné uvést název tak, jak je již zapsán ve spolkovém rejstříku -  (v současné době jsou PS zapsány bez statutárních orgánů a výborů).

Pozor – konkrétní funkce u jednotlivých členů musí být totožná se zápisem z jednání členské schůze, jakož i s usnesením členské schůze a protokolem o volbě. V těchto dokumentech je nutno místo člen výboru upřesnit funkce ve výboru. Dále musí být v čestném prohlášení uveden přesný název pobočného spolku, tak jak byl schválen na členské schůzi a uveden v usnesení této členské schůze (dále shodný s názvem v registračním listě).

Podpis toho, kdo podává čestné prohlášení musí být ověřen. Při ověřování podpisu je tento úkon osvobozen od správních poplatků pro občanská sdružení dle zák. č. 634/2004 Sb., § 8 odst. 4

 

Výše uvedený pokyn platí i pro nově vzniklé pobočné spolky, nebo pobočné spolky, které mají platný registrační list AVZO a doposud, z důvodu absence IČ nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku (IČ přidělí na základě návrhu soud).

 

 

 

II. V případě, že dojde ke změně sídla pobočného spolku nebo k jeho upřesnění, např. u čísla popisného, čísla evidenčního, je nutno postupovat následovně:

     

 1. Je-li sídlo v objektu, který je v majetku pobočného spolku a pobočný spolek je uveden jako majitel v katastru nemovitostí nebo jiném veřejném rejstříku, pak není nutné zasílat žádný doklad osvědčující umístnění sídla spolku. Předkládáte Registrační list, kde musí být správně uvedena adresa sídla pobočného spolku

 

 1. Není-li sídlo v objektu, který je ve vlastnictví pobočného spolku
  1. Sídlo je v pronajatém objektu
   V tom případě je nutné předložit úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy
  2. Sídlo je v domě nebo bytové jednotce funkcionáře spolku
   • Dům nebo byt je výhradně ve vlastnictví funkcionáře
    1. Je nutný souhlas vlastníka s umístněním sídla
   • Dům nebo byt je ve vlastnictví funkcionáře a dalších majitelů
    1. V tom případě je nutno předložit souhlas všech vlastníků uvedených v katastru nemovitostí (u společného jmění manželů, nevyžaduje rejstříkový soud souhlas obou manželů)
   • Dům nebo byt je ve vlastnictví obce, bytového družstva nebo společenství vlastníků
    1. V tom případě je nutno získat souhlas majitele nemovitosti a postupovat podle stanov, kde je uvedeno kdo může jménem družstva nebo společenství vlastníků vydat souhlas s umístněním sídla (u společenství vlastníků postačí jen souhlas vlastníka bytu, pokud stanovy společenství neurčují jinak).
  3. Sídlo je na adrese obecního úřadu
   Lze umístit sídlo pobočného spolku i na adresu obecního úřadu, pokud s tím bude obecní úřad souhlasit. Opět je nutný ověřený souhlas obecního úřadu s umístněním sídla pobočného spolku

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla pobočného spolku, (dle podbodu 2 b.), c.), d.)), tedy jeho podpis, musí být úředně ověřen a nesmí být starší 3 měsíců, ke dni podání návrhu k soudu.

Adresa sídla pobočného spolku musí souhlasit s předloženým Registračním listem.

 

 

III. V případě ověření zápisu pobočného spolku ve spolkovém rejstříku je toto možno zjistit z internetu, kde je   taktéž možno si stáhnout i platné stanovy AVZO TSČ ČR.

 1. Zadejte do vyhledavače adresu www.justice.cz
 2. Do vyhledávání ve veřejném rejstříku zadejte IČ hlavního spolku 416 95 402
 3. Klikněte na tlačítko „hledej“
 4. Nyní se zobrazí výpis hlavního spolku a pod ním ikona „Sbírka listin“
 5. Na další obrazovce se zobrazí tabulka se seznamem listin, kde je pouze jeden dokument pod číslem L618/SL1/MSPH, po kliknutí na toto číslo se zobrazí soubor PDF a teprve po kliknutí na něj se zobrazí Stanovy AVZO TSČ ČR

IV. Tento metodický pokyn byl vypracován na základě požadavků předsednictva AVZO TSČ ČR a byl projednán na 5. Předsednictvu AVZO TSČ ČR dne 19.09.2015.
Tyto dokumenty zaslat na adresu:
JUDr. Vítězslav KRABIČKA
Národní třída 262/4
695 01  Hodonín

 

 

V Kutné Hoře dne 19.09.2015

JUDr. Vítězslav Krabička

předseda AVZO TSČ ČR

JUDr. Jan Cvrček

místopředseda AVZO TSČ ČR